Loading...
//سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری2019-07-03T09:53:12+04:30

سرمایه

در مرحله شتابدهی، با توجه به نوع پروژه های پذیرش شده و درخواست تیم های فن آور حمایت های مالی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت می پذیرد.

علاوه بر سرمایه‌گذاری در مرحله شتابدهی، سیناپس در ارزش‌ گذاری محصولات تولید شده و خروج تیم های فن اور برنامه دقیقی دارد. با تکیه بر شبکه سرمایه گذاران سیناپس، برنامه خروج شامل فروش و واگذاری فن آوری به شرکت های تولیدی، تاسیس شرکت تولیدی دانش بنیان و یا تولید مشارکتی محصول خواهد بود.

در بستر این زیرساخت، نگرانی تیم های نوپا در مورد بازار محصول از بین می‌رود و تیم با اطمینان خاطر بیشتری به تولید و طراحی محصول می پردازند.